Obchodní podmíky

 • Domů
 • Obchodí podmínky

Obchodní podmínky


I. Definice pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je Abena autopotahy, sro, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 2. Prodávajícím je Abena autopotahy, s.r.o, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 3. Dodavatelem zboží a služeb nabízených v e-shopu www.abena-autopotahy.cz je společnost Abena autopotahy, s.r.o, se sídlem Bratislavská 206, 90801 Kúty.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvořil objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu6, které je možné objednat (mají uvedenou cenu a tato není nulová).
 7. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace.

II. Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné včetně 20% DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

III. Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží či služby.
 2. Kupující zaslaním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejim odosláním stáva pro kupujícího závaznou.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka od kupujícího pro spracování. Tento e-mail není potvrzením tovaru ve smyslu ods. 4. tohto článku.
 4. Potvrdením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím pakliže to zákon nebo jiný právní předpis neustanovuje jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odoslaná na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl ve své objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná.
 5. Pkliže predávající není schopen splnit objednávku nebo její čásv v lehotě pro vybavení objednávky při vynaložení maximálního úsilií a to z důvodu napr. že tovar se nevyrábí, není dostupný u výrobce nebo na externím skladě dodavatele, nlebo z důvodu vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Taktéž má predávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavázející údaje, které není možné oveřit, jako například nesprávny e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávna resp. neexistující adresa. Pakliže kupujíci zaplatil předdavek, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dnů.

IV. Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
 1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
 2. platba při osobním převzetí na prodejně
 3. platba na základě zálohové faktury - předem, zboží bude doručeno po přijetí peněžních prostředků na náš účet

V. Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodnou jinak, nebo pokud u zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
 2. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílána faktura (daňový doklad), návod a ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 3. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 4. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
  1. České pošty,
  2. osobně na provozovně

VI. Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Při platbě předem na bankovní účet na základě zálohové faktury si za dopravu účtujeme:
  1. při dopravě Českou poštou s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 0 Kč
  2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 150 Kč
 2. Při platbě na dobírku (platíte při přebírání kurýrovi):
  1. při dopravě Českou poštou s doručením do 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 0,00 Kč
  2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu – 150 Kč
 3. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb a cen za tyto služby.

VII. Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo přepravce.

VIII. Storno kupní smlouvy

Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku.

IX. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Podle zákona č. 89/2012 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen jako "Zákon") podle ustanovení § 1837 písmene D, kupující nemá právo vrátit zboží bez udání důvodu, jelikož se jedná o zboží vyrobené na míru a zhotovené podle zvláštních požadavků spotřebitele.

X. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Smluvními stranamy se rozumí prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání.
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě českého jazyka.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou spracovávány v souladě se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajú v znění pozdějších předpisú.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní spoločnosti která zabezpečuje doručení tovaru, státním orgánům v případě kontroly, nebo sprostředkovateli a to na základě vzájomné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich spřístupněním neoprávněným osobám, zavedením vhodných technických a organizačních opatření. Taktéž všichni zaměstnanci provozovatele jsou povini dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajúm.
 4. Dotknutá osoba má práva vymezené v smyslu ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů v znění platných novel a to konkrétně:
  1. právo na informáce,
  2. právo požadovať prístup k osobným údajům týkajících se dotknuté osoby,
  3. právo na opravu osobních údajů pakliže jsou neaktuální,
  4. právo na vymazání osobních údaů
  5. právo na omezení spracování osobních údajů
  6. právo namítat spracování osobních údajů
  7. právo na přenosnost osobních údajů,
  8. právo podat podnět na dozorný orgán ve vztahu k spracování osobních údajů.
 5. Provozovatel od kupujícího získava tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefóní číslo, e-mailová adresa, které jsou spracovány za účelem korektního vybavení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vybavení objednávky dochází k spracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktur, zabezpečení dopravy a účtování v účetnictví.
 6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase který strávíte prohlížením těchto stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a používají se pro měření návštěvnosti stránky a přispôsobení zobrazení stránek díki čemu Vám dokážeme nabidnout kvalitnejší obsah. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou súbory třetích stran, např. Youtube, Google a podobně.
 7. Soubory cookies si môžete kdykoliv vymazat nebo jejich zběr nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li zamítnout zběr souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 8. Souhlasí-li kupujíci se spracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 10. Svůj souhlas může kupujíci kdykoliv odvolat zasláním Odvolaní se spracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme.

XII. Smluvní pokuta

 1. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 Kč (slovy pětset korun) v případě, že vznikla kupní smlouva od které kupující neodstoupil a zboží si od dopravce nevyzvedl, a tak bylo vráceno zpět prodávajícímu nebo byl vyzván prodávajícím k převzetí zboží, přičemž zboží si nepřevzal, nakolik porušil ustanovení v čl. X. bod 2, písm. a. Tato smluvní pokuta zahrňuje náklady na dopravu a jiné náklady prodávajícího související s propadem kupní smlouvy.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo udělit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50% kupní ceny objednaného zboží v případě, že zboží je vyexpedováno a kupující zboží převezme a odstoupí od kupní smlouvy, jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Pokud spotřebitel není spokojen se spůsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnosť obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pakliže prodávajíci žádost o nápravu zamítne nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odesléní, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívním řešení spotřebitelských sporů a o zmeně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájaní alternatívního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternatíví řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektoů alternatívního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodárstva Slovenské republiky (https://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), přčemž spotřebutel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může na podánie návrhu na alternativní řešení svéjho sporu využit platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informacie o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternatívního řešení sporů.
 3. Nedílnou součásťí těchto obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 4. Odesláním objednávky kupujíci si prečetl obchodní i reklamační podmínky a souhlasí s jejich zněním.
 5. Tyto podmínky byli vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 6. Tyto obchodní a reklamačné podmínky jsou k dispozici v sídle spoločnosti k nahlédnutí kupujúcim rovněž jsou uveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto obchodních podmínkách se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 8. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílné součástí vstupují do platnosti 25. 5. 2018.


Kúty, 25. 05. 2018

Otto Kováč
konatel společnosti